Raksti&pētījumi&stāsti

Latvijas lauksaimniecības produkcijas konkurētspējas attīstības analīze

Danute Jasjko, Andris Miglavs, Leila Neimane, Edgars Selickis, Evija Leoke, Signe Zvirbule, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
15.12.2000

ZM Lauksaimniecības nozaru attīstības departamenta pasūtīta pētījuma kopsavilkuma izstāstījums pasūtītājam. ### Bilžrādi lasāmā PDF formātā skatīt pielikumā pievinotajā failā.


Pievienotie dokumenti

AM_2000_1214.pdf

Latvijas lauksaimniecības produkcijas konkurētspējas attīstības analīze  ZM Lauksaimniecības nozaru attīstības departamenta pasūtīts pētījums   
Danute Jasjko, Andris Miglavs,  Leila Neimane, Edgars Selickis, Evija Leoke, Signe Zvirbule


Zemkopības ministrijā, 2000.gada 14.decembrī
Darba mērķis un uzdevumi 
Darba mērķis izpētīt Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražošanas konkurētspēju un tās attīstību pie atšķirīgiem pasaules tirgus un nacionālās politikas attīstības scenārijiem, īpaši- ievērojot ES integrācijas aspektus. Īpašie pētījuma objekti: graudaugu, piena, gaļas, ražošana. 
Darba uzdevumi:
izanalizēt dažādo konkurētspējas pētījumu metožu piemērotību mērķa sasniegšanai nozares attīstības pašreizējā situācijā un ievērojot nepieciešamās informācijas pieejamību 
sagatavot pētījumiem nepieciešamo informācijas bāzi; 
novērtēt Latvijas ārējās tirdzniecības režīmu ietekmi uz Latvijas tirdzniecības attīstību ar lauksaimniecības un pārtikas produktiem, kā arī valsts citu atbalsta pasākumu ietekmi uz ražošanas un patēriņa procesiem (pirms un pēc Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā); 
novērtēt lauksaimniecības un pārtikas produktu eksporta- importa samērus Latvijas pievienošanās un nepievienošanās gadījumos ES; 
salīdzināt Latvijas lauksaimniecības pamatnozaru savstarpējo konkurētspēju; 
 
Izmantojamās metodes
Galvenās izmantotās pētījumu metodes: 
analītiski konstruktīvā- lai izvērtētu valsts ārējās tirdzniecības politikas sektorālo un vektorālo ietekmi, kā arī formulētu sektora attīstības perspektīvos scenārijus
Ražošanas bruto seguma analīze– lai novērtētu faktoru atmaksāšanās iespējas dažādiem produktiem pie dažādiem scenārijiem
Sektora ekonomiskā modelēšana, izmantojot programmēšanas imitācijas modeli LAPA, (Latvijas Lauksaimniecības Politikas Analīzes (LAPA) modeli, kas izstrādāts, piemērojot Latvijas apstākļiem Somijas lauksaimniecības sektora dinamisko reģionālo modeli DREMFIA)  
Darba struktūra 
Pamatdaļa 
1. Konkurētspējas teorētiskajiem aspektiem, lai parādītu izvēlēto pētījumu metožu vietu kopējā konkurētspējas analīzes sistēmā. 
2. Nozīmīgāko konkurētspēju ietekmējošo faktoru kvalitatīvā analīze, sekojot Portera shēmai 
3. Ienesīguma analīzes metodes teorētiskie pamatpieņēmumi, un raksturoti iegūtie rezultāti. 
4. Sektora attīstības ekonomiski matemātiskās modelēšanas darba rezultāti


Izmantotā informācija
Lauksaimniecības ekonomiskais kopaprēķins  (LEKA), galvenokārt vidējo rādītāju bāzes fiksēšanai- analizējam sektoru kopumā 
Apsekojums – 17 saimniecības detalizētas produktu ražošanas ekonomikas izpētei 
LLKC publicētie Bruto seguma aprēķini  
ES programmdokumenti – politikas attīstības scenāriju konstruēšanai
Latvijas ārējās tirdzniecības dati par 1999.gadu- produktu ārējās tirdzniecības plūsmu analīzei 
“Ekspertvērtējums” trūkstošajai informācijai 
Konkurētspēja un salīdzinošās priekšrocības
konkurētspēja ir ilgstoša spēja gūt peļņu un saglabāt noteiktu tirgus daļu 
Metcalfe, 2000
konkurētspēja ir ražotāja spēja piegādāt preces un pakalpojumus vēlamajā laikā, vietā, kvalitātē un kvantitātē, par vēlamo cenu un bez zaudējumiem 
Freebairn un Frohberg 
Darba teorētiskās pamatnostādnes
Konkurences 2 veidi (aspekti):
Ø      konkurenci pašmāju un starptautiskajā tirgū;
Ø      konkurenci ražošanas faktoru tirgū.
Konkurence, pēc definīcijas, ir relatīvs lielums
Konkurētspējas novērtēšana
Dimensijas: telpiskā, laika, objekta (produkta, ražotāja)
Konkurētspēju var novērtāt 
kā faktu (ex-post analīze) vai 
kā potenciālu (ex-ante analīze).
Konkurētspēja ir cieši saistīta ar salīdzinošajām priekšrocībām. Vienīgi konkurētspēja ietver arī tirgus kropļojumu faktoru


  Konkurētspēju ietekmējošie faktori (analītiskās dimensijas)
Pēc Portera, konkurētspēju ietekmē vairāki faktori: 
Faktoru nosacījumi (pieejamība, vērtība, tajā skaitā alternatīvais novērtējums)
tirgus – pieprasījuma apstākļi (ietilpība, pirktspēja, pieejamība)
uzņēmumu (ražotāju) struktūra, vadība
Saistītas nozares 


Darba rezultāti- ienesīguma analīze 
Ieņēmumi – no produktivitāte un tirgus cenas 
Tiešās mainīgas izmaksas- novērtētas tirgus cenās 
Nolietojums- mēģinājums novērtēt atjaunošanas vērtībā 
Kapitāla izmaksas – mēģinājums novērtēt faktiskajā vērtībā  
Darba izmaksas - viss darba patēriņš ar pieņemto vidējo novērtējumu Ls 0.60 stundā


Ienesīguma analīze ziemas kviešu ražošanā 
Ienesīguma analīzes koprezultāti (1999.gads)
Modelēšanas scenāriji 
Graudu ražošanas apjomi periodā no 1999. līdz 2007. gadam Latvijā 
Piena ražošanas apjomi periodā no 1999. līdz 2007. gadam Latvijā 
Liellopu gaļas ražošanas apjomi periodā no 1999. līdz 2007. gadam Latvijā 
Prognozētais graudu eksporta-importa saldo Latvijas tirdzniecībā ar Eiropas savienību
Prognozētais piena produktu eksporta-importa saldo Latvijas tirdzniecībā ar Eiropas savienību
Prognozētais putnu gaļas eksporta-importa saldo Latvijas tirdzniecībā ar Eiropas savienību

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana