Raksti&pētījumi&stāsti

Latvijas lauksaimniecības konkurētspēja: teorija un prakse

Danute Jasjko, Andris Miglavs, Leila Neimane, Edgars Selickis, Evija Leoke, Signe Zvirbule, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
09.04.2001

Sērijas "Pētījumu rezultāti" 11.izdevums. Konkurētspēja, konkurētspējas priekšrocības un salīdzinošās priekšrocības ir bieži lietoti termini. Tomēr to lietojums bieži ir pretrunīgs, un analīzē tiek aplūkoti tikai daži no to ietekmējošajiem faktoriem. Šajā izdevumā esam mēģinājuši sniegt vispārēju priekšstatu par konkurētspēju kā ekonomikas kategoriju, to ietekmējošo faktoru grupām, kā arī novērtēt Latvijas lauksaimniecības sektora un atsevišķu tās nozaru konkurētspēju, izmantojot dažus no konkurētspējas analīzē izmantojamajām metodēm un paņēmieniem, parādot gan kvalitatīvās analīzes piemērus, gan pielietojot vairākus kvantitatīvās analīzes instrumentus. Iespējams, ka daži no šeit parādītajiem paņēmieniem lasītājiem jau ir pazīstami, daži ir zināmi, bet ne kontekstā, kā tie rādīti šajā darbā. ### Grāmata lasāma pievienotajā PDF failā.


Pievienotie dokumenti

Grāmata PDF formātā

Sērijas "Pētījumu rezultāti" 11.izdevums. 


ISBN 9984-9350-3-5

Pētījumu rezultāti
Working papers3(11)’2001 


 


 


 


 


 


 


 


Latvijas lauksaimniecības konkurētspēja:


teorija un prakse


 


 


Competitiveness of Latvian Agriculture


 


 


 


 


 


 


 


 


Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts
Latvian State Institute of Agrarian Economics


 
Rīga 2001


 


 


 


 


UDK 631.08


 


 


Par publikācijā iekļautās informācijas pareizību, izteiktajiem secinājumiem un hipotēzēm atbild autori.


 


Publikācija sagatavota, balstoties uz pētījumu “….”,


kas izstrādāts Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūta
Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attiecību nodaļā


 


Projekta vadītāji:


Andris Miglavs, Dr. ekon. un Danute Jasjko, Dr. ekon.


Līdzizpildītāji:


Leila Neimane,


Edgars Selickis, Bac.ekon.,


Evija Leoke, Mg.ekon.


Signe Zvirbule, Bac.ekon.,


 


 

  © Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts          IzdevējsLatvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts  Struktoru ielā 14, Rīgā, LV-1039, tel. 7552909  E-mail: LVAEI@LVAEI.LV IespiestsSIA “Latgales Druka”  Baznīcas ielā 28, Rēzeknē, LV-4601##ISBN 9984-9350-3-5    Līgumcena 


 


 


Priekšvārds


Konkurētspēja, konkurētspējas priekšrocības un salīdzinošās priekšrocības ir bieži lietoti termini. Tomēr to lietojums bieži ir pretrunīgs, un analīzē tiek aplūkoti tikai daži no to ietekmējošajiem faktoriem. Literatūrā atsevišķās publikācijās parasti tiek aplūkoti tikai daži no konkurētspējas aspektiem, izmantoti tikai daži no analītiskajiem paņēmieniem. Un visaptverošu priekšstatu par konkurētspējas būtību, tās novērtēšanas metodēm, saistību ar citām ekonomikas kategorijām ir salīdzinoši grūti iegūt. Tāpat, bieži tiek lietoti termini konkurētspēja, absolūtās un salīdzinošās priekšrocības, varbūt ne pilnīgi apzinoties to savstarpējās sakarības.


Šajā izdevumā esam mēģinājuši sniegt vispārēju priekšstatu par konkurētspēju kā ekonomikas kategoriju, to ietekmējošo faktoru grupām, kā arī novērtēt Latvijas lauksaimniecības sektora un atsevišķu tās nozaru konkurētspēju, izmantojot dažus no konkurētspējas analīzē izmantojamajām metodēm un paņēmieniem, parādot gan kvalitatīvās analīzes piemērus, gan pielietojot vairākus kvantitatīvās analīzes instrumentus. Iespējams, ka daži no šeit parādītajiem paņēmieniem lasītājiem jau ir pazīstami, daži ir zināmi, bet ne kontekstā, kā tie rādīti šajā darbā.


Iespējams, ka iegūtie rezultāti ne visos kvantitatīvās analīzes gadījumos ir pietiekami tiecami, jo daudz ko, īpaši modelēšanas gadījumā, nosaka sākotnējās informācijas pieejamība un tās ticamība. Liela daļa šī darba balstās uz sektora kopējiem un vidējiem rādītājiem, kas, protams, ne pilnīgi atspoguļo atsevišķu saimniecību, viņu grupu un pat visas attiecīgās nozares iespējas. Pilnībā to apzinoties, šajā konkrētajā pētījumā esam pieņēmuši pieejamos Latvijas lauksaimniecību raksturojošos vidējos rādītājus, kā atskaites punktu, balstoties uz pieņēmumu, ka viena atsevišķa, pat visefektīvākā, saimniecība vai uzņēmums nespēs efektīvi strādāt plašajā vienotajā tirgus telpā. Tikai, esot spēcīgiem partneriem un arī konkurentiem, būs iespējama izaugsme. Kā bāzes gads, vairumā aprēķinos ir pieņemts 1999. gads. Tādēļ lūdzam lasītājus vērtēt šeit parādītos rezultātus kā indikatīvus, un analīzē izmantojamo paņēmienu demonstrāciju, bet ne kā kategoriskus Latvijas lauksaimniecības nozares attīstības iespēju vērtējumus.


Šis izdevums ir sagatavots, balstoties uz Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtā 2000. gadā pēc ZM pasūtījuma (līguma Nr. ZM-DJ-2000-01) veiktā pētījuma “Latvijas lauksaimniecības produkcijas konkurētspējas attīstības analīze”, rezultātiem.


Darbu veica Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attiecību nodaļas pētnieku un asistentu grupa Danute Jasjko, Andris Miglavs, Leila Neimane, Edgars Selickis, Evija Leoke, Signe Zvirbule. Esam pateicīgi saviem kolēģiem par darba izstrādes u apspriešanas procesā  norādītajām kļūdām un nepilnībām, daļu no kurām, gatavojot šo publikāciju, esam centušies novērst.


Par šī pētījuma gaitā gūtajām atziņām tā autori, atbilstoši savai galvenajai ieguldījuma jomai, ir sagatavojuši arī atsevišķus rakstus, kas jau ir publicēti LLU starptautiskās konferences “Lauku attīstības problēmas un risinājumi” rakstu krājumā.


Šī izdevuma atbildīgais redaktors


Andris Miglavs


LVAEI Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attiecību nodaļas
Sektoranalīzes un politikas sektora vadītājs


 


 


 


 


Saturs


Tabulu saraksts. 5


Attēlu saraksts. 6


Darbā lietotie saīsinājumi un abreviatūras. 8


Ievads. 8


1.    Konkurētspējas teorētisko aspektu izvērtēšana. 11


1.1.       Konkurētspēja, salīdzinošās priekšrocības, konkurētspējas priekšrocības. 11


1.2.       Konkurētspējas būtība. 13


1.3.       Dažas no konkurētspējas analīzē izmantotajām metodēm.. 15


2.    Konkurētspējas faktoru kvalitatīvā analīze. 32


2.1.       Faktoru nosacījumi 32


2.2.       Saimniecību stratēģija, struktūra un konkurence. 34


2.3.       Pieprasījums. 38


2.4.       Pārstrādes sektors. 40


2.5.       Valdības loma. 43


2.6.       Valdības politika lauksaimniecības nozarē. 44


3.    Valsts atbalsta novērtējums. 45


4.    Latvijas lauksaimniecības nozaru ienesīguma analīze. 55


5.    Konkurētspējas analīze ar ekonomiski - matemātiskiem modeļiem.. 69


5.1.       Modeļa scenāriji un pieņēmumi 69


5.2.       Modeļa ieejas dati un parametru vērtības 73


5.3.       Konkurētspējas analīze ar LAPA modeļa palīdzību. 77


Secinājumi 88


Literatūra un avoti Error! Bookmark not defined.


 


 


Tabulu saraksts


1‑1. tabula. Politikas analīzes matricas (PAM) algoritms  23


1‑2. tabula. Politikas analīzes matricas (PAM) analītiskās sakarības  23


1‑3. tabula. Politikas analīzes matricas (PAM) analītiskās sakarības  24


1‑4. tabula. Konkurētspējas novērtēšanas kvantitatīvo metožu salīdzinošais raksturojums  31


2‑1. tabula. Klimatisko apstākļu pamatrādītāji Baltijā gadā  33


2‑2. tabula. Lauksaimniecības uzņēmumu un saimniecību skaits un kopplatība, 1990. - 2000. g. (uz 1. janvāri) 35


2‑3. tabula. Zemnieku saimniecību vidējā lieluma izmaiņas 1994. – 2000. gadā (uz 1. janvāri) 36


2‑4. tabula.  Pārtikas produktu patēriņš uz vienu mājsaimniecības locekli gadā (kg) 39


2‑5. tabula. Lielāko piena pārstrādes uzņēmumu tirgus daļas 1994. ‑ 1999. gadā, %   42


2‑6. tabula. Lielāko graudu pārstrādes uzņēmumu (četru un desmit) tirgus daļas, kas aprēķinātas ar koncentrācijas indeksu palīdzību laika periodam no 1994. līdz 1999. gadam, %   42


3‑1. tabula. Dažādu Latvijas lauksaimniecības nozaru valsts atbalsta salīdzinājums 1999. gadā  53


4‑1. tabula. Ienesīguma aprēķinā izmantoto izmaksu struktūra  56


4‑2. tabula. Bruto seguma aprēķins ziemas kviešiem   59


3‑3. tabula. Bruto seguma aprēķins vasaras kviešiem   60


4‑4. tabula. Atsevišķu augkopības produktu ražošanas ienesīguma aprēķinu kopsavilkums, Latvijas vidējie rādītāji 1999. gadā  68


4‑5. tabula. Atsevišķu lopkopības produktu ražošanas ienesīguma aprēķinu kopsavilkums, Latvijas vidējie rādītāji 1999. gadā  68


5—1. tabula Galvenie pieņēmumi par ikgadējiem produktivitātes un efektivitātes tempiem bāzes scenārijos (imitēti periodā no 1999. g. līdz 2007. gadam) 70


5—2. tabula. Augkopības un lopkopības ražošanas izmaksu dalījums modelī. 75


5—3. tabula. Modelī pieņemtie apakšas un augšas ierobežojumi dzīvnieku skaita ikgadējām izmaiņām   75


5—4. tabula. Modelī pieņemtie apakšas un augšas ierobežojumi dzīvnieku barības devu ikgadējām izmaiņām   76


5—5. tabula. Modelī izmantotas vērtības pieprasījuma cenu un aizvietošanas elastībām   76


 


 


 


Attēlu saraksts


1‑1. attēls. Portera rombs  13


1‑2. attēls. Konkurētspēja un tās komponentes  14


1‑3. attēls. Konkurētspējas novērtēšana pēc laika, veida un līmeņa  15


1‑4. attēls. Izmaksu grupējuma izmantošana konkurētspējas analīzē  17


2‑1. attēls. Sējumu platību grupējums pēc graudaugu kultūru sējumu platībām saimniecībās 1998. ‑ 1999. gada ražai 36


2‑2. attēls. Slaucamo govju struktūra pēc ganāmpulkā esošo govju skaita 1996. – 1999. gadā  37


2‑3. attēls. Cūku skaita struktūra pēc ganāmpulkā esošā skaita 1996. – 1999. gadā  37


2‑4. attēls. Ieņēmumu uz ģimenes locekli (Ls) un izdevumu struktūras dinamika 1990.‑1999. gadā, %   38


2‑5. attēls. Latvijas pārstrādes sektora attīstība 1994. ‑ 1999. gadā  41


2‑6. attēls. Lauksaimniecības ( ar medniecību) īpatsvars kopējā IKP faktiskajās un salīdzināmajās cenās un lauksaimniecībā nodarbināto īpatsvars Latvijā 1993.‑1999. gadā  43


3‑1. attēls. Ražotāju atbalsta novērtējuma (RaSE) dinamika Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Slovākijā un ES-15 1995-1999. gadā. 48


3‑2. attēls. Ražotāju nomināla atbalsta koeficientu (NAC) dinamika Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Slovākijā un ES-15 1995-1999. gadā. 49


3‑3. attēls. Atbalsta pasākumu struktūra Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Slovākijā, Ungārijā un ES 1995. un 1998. gadā, %   49


3‑4. attēls. Kopējā atbalsta novērtējuma KAN daļa IKP Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Slovākijā un ES 1995. - 1999. gadā, %   50


3‑5. attēls. RaSE kviešiem Baltijas valstīs, Polijā, Slovākijā, Ungārijā un ES no 1995. - 1998./1999. gadam, %   51


3‑6. attēls. RaSE cukuram Latvijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā, Ungārijā un ES no 1995. - 1998./1999. gadam, %   51


3‑7. attēls. RaSE pienam Baltijas valstīs, Polijā, Slovākijā, Ungārijā un ES no  1995. - 1998./1999. gadam, %   52


3‑8. attēls. . RaSE cūkgaļai Baltijas valstīs, Polijā, Slovākijā, Ungārijā un ES no 1995. - 1998./1999. gadam, %   52


3‑9. attēls. Valsts budžeta līdzekļu sadalījums lauksaimniecībā starp nozarēm 1999. gadā  53


4‑1. attēls. ienesīguma aprēķināšanā izmantoto rādītāju kopsakarības  57


5‑1. attēls. Rezultātu salīdzinājums starp dažādiem scenārijiem   71


5‑2. attēls. Graudu ražošanas apjomi periodā no 1999. līdz 2007. gadam Latvijā  79


5‑3. attēls. Piena ražošanas apjomi periodā no 1999. līdz 2007. gadam Latvijā  80


5‑4. attēls. Liellopu gaļas ražošanas apjomi periodā no 1999. līdz 2007. gadam Latvijā  81


5‑5. attēls. Cūkgaļas ražošanas apjomi periodā no 1999. līdz 2007. gadam Latvijā  82


5‑6. attēls. Putnu gaļas ražošanas apjomi periodā no 1999. līdz 2007. gadam Latvijā  83


5‑7. attēls. Cukurbiešu ražošanas apjomi periodā no 1999. līdz 2007. gadam Latvijā  83


5‑8. attēls. Prognozētais graudu eksporta-importa saldo Latvijas tirdzniecībā ar Eiropas savienības valstīm periodā no 1999. līdz 2007. gadam Latvijā  84


5‑9. attēls Prognozētais piena produktu eksporta-importa saldo Latvijas tirdzniecībā ar Eiropas savienības valstīm   85


5‑10. attēls Prognozētais liellopu gaļas eksporta-importa saldo Latvijas tirdzniecībā ar Eiropas savienības valstīm   86


5‑11. attēls Prognozētais cūkgaļas eksporta-importa saldo Latvijas tirdzniecībā ar Eiropas savienības valstīm   86


5‑12. attēls Prognozētais putnu gaļas eksporta-importa saldo Latvijas tirdzniecībā ar Eiropas savienības valstī 87


5‑13. attēls Prognozētais cukura eksporta-importa saldo Latvijas tirdzniecībā ar Eiropas savienības valstīm   87


 


 


 


Darbā lietotie saīsinājumi un abreviatūras


AMS - atbalsta kopnovērtējums (Agregate Measurement of Support)


BS - bruto segums


DREMFIA - Somijas lauksaimniecības sektora dinamiskais reģionālais modelis (Dynamic Regional Model of Finnish Agriculture)


ES- Eiropas savienība


ESAO - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija


FAO- Apvienoto nāciju organizācijas Lauksaimniecības un pārtikas organizācija


GTAP- globālais tirdzniecības un lauksaimniecības politikas modelis (Global Trade and Agriculture Policy model)


IAMO- Centrālās un Austrumeiropas valstu lauksaimniecības attīstības institūts, Vācija, Halle


LAPA- Latvijas Lauksaimniecības politikas analīzes modelis


NTB - ārpus - tarifu barjeras


PAM - Politikas analīzes matrica


RaSE- ražotāju atbalsta novērtējums (ražotāju subsīdiju ekvivalents)


SBS - standarta bruto segums


SUDAT - Latvijas Lauku saimniecību uzskaites datu tīkls

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana