Raksti&pētījumi&stāsti

Upes ar svarīgākiem zivju migrācijas šķēršļiem

Upes ar svarīgākiem zivju migrācijas šķēršļiem

BIOR, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts
20.12.2020

Novērtējuma veikšanai visa upes tika sadalītas kilometru garos posmos un gan upes raksturlielumi, gan esošā un potenciālā nozīme tika novērtēta katram no šiem posmiem. Datubāzi, kurā apkopoti dati ar aptuveni 20 000 šādiem posmiem, sagatavoja valsts SIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. Šajā datubāzē iekļauta informācija par posmu platumu, kritumu, noēnojumu un citiem raksturlielumiem, kā arī par upēs esošajām HES un citiem šķēršļiem, meliorāciju, zemes izmantošanu upes tuvumā u.c.. Upes esošā un potenciālā nozīme zivju faunas saglabāšanā novērtēta katram posmam atsevišķi un pēc tam katra posma rezultāti summēti, lai novērtētu visas upes vai upes ietekmētā posma nozīmi. Esošā nozīme noteikta, ņemot vērā visas faktiskās ietekmes, savukārt potenciālā nozīme attēlo ideālo situāciju, kāda būtu, ja attiecīgajā upē nebūtu neviena aizsprosta, nebūtu veikta meliorācija, netiktu ekspluatēti HES un cilvēks nebūtu pārveidojis upei piegulošās zemes.

Posmu esošās un potenciālās piemērotības novērtēšana veikta, izmantojot speciālu katrai sugai atsevišķi izstrādātu nosacījumu modeli. Posma kopējā vērtība noteikta, summējot visu attiecīgajā posmā potenciāli sastopamo interesējošo zivju sugu vērtību. Nozīmīgākās zivju sugas (lasis, taimiņš, upes nēģis, vimba, strauta forele, alata, salate un strauta nēģis) tika identificētas projekta uzsākšanas seminārā. Sugu izvēlē ņemti vērā četri nosacījumu – sugu saimnieciskā nozīme un nozīme dabas aizsardzībā, migrāciju nepieciešamība un ekoloģiskais jutīgums.

Ņemot vērā sagaidāmo ieguvumu apmēru, upes iedalītas četrās grupās – upes, kurās iespējami nozīmīgākie uzlabojumi, upes, kurās iespējamo nozīmīgi uzlabojumi, upes, kurās iespējami nelieli uzlabojumi un upes, kurās iespējami maznozīmīgi uzlabojumi. Ņemot vērā to, ka daļā no upju to potenciāla pilnai realizēšanai ir nepieciešama vienas vai vairāku uz Daugavas izbūvēto spēkstaciju nojaukšana vai darbi, kas jāveic ārpus Latvijas teritorijas, upes, kurās iespējami nozīmīgākie uzlabojumi ir sadalītas trīs grupās – upes, kas iztek no Latvijas, upes, kas atrodas augšpus kādas no Daugavā izbūvētas HES un pārējās upes.

 

BIOR, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts

x

Paroles atgadināšana