Agrobizness un lauki skaitļos

Vidējās un lielās saimniecības apsaimnieko 63,6% lauksaimniecības zemes

Ilze Januška, Centrālā statistikas pārvalde
17.12.2014

2013. gadā vidējo un lielo lauku saimniecību skaits pieaudzis par 18,8%, kopā apsaimniekojot 63,6% no visas izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platības (par 17,7% vairāk nekā 2010. gadā), liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2013. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma apkopotie rezultāti.

Salīdzinot ar 2010. gadu, kopējais saimniecību skaits 2013. gadā sarucis par 1,9%, bet izmantotā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība pieaugusi par 4,5%. Mazo saimniecību skaits sarucis par 3,8% un to apsaimniekotās LIZ platības – par 12,6% attiecībā pret 2010. gadu.

Lauku saimniecību skaits un izmantotā LIZ pēc saimniecību lieluma1

Saimniecību skaits, tūkst.

Izmantotā LIZ, tūkst. ha

2010

Īpatsvars

2013

Īpatsvars

2010

Īpatsvars

2013

Īpatsvars

Visas saimniecības,

no tām

83,4

100%

81,8

100%

1796,3

100%

1877,7

100%

mazās

76,5

91,7%

73,6

90,0%

781,4

43,5%

683,0

36,4%

vidējās

5,8

7,0%

6,8

8,3%

439,4

24,5%

471,4

25,1%

lielās

1,1

1,3%

1,4

1,7%

575,4

33,2%

723,3

38,5%

Lauku saimniecību vidējais lielums pieaudzis no 34,5 ha 2010. gadā līdz 37,4 ha 2013. gadā jeb par 8,4%. Salīdzinot ar 2010. gadu, vidēji vienā saimniecībā izmantotā LIZ platība pieaugusi par 1,5 ha jeb par 12,0%. 2013. gadā palielinājās arī lauksaimniecības dzīvnieku skaits vidēji vienā saimniecībā: vienā dzīvnieku audzētāju saimniecībā audzēja 14 liellopus, tai skaitā 7 slaucamās govis, 29 cūkas, 25 aitas, 6 kazas, 231 mājputnu.

Lauku saimniecības raksturojošie vidējie rādītāji

Visas saimniecības

Mazās

Vidējās

Lielās

2010

2013

2010

2013

2010

2013

2010

2013

Kopplatība, ha

34,5

37,4

21,2

21,5

100,6

92,7

630,9

589,2

LIZ, ha

23,2

24,9

11,8

11,1

77,2

95,0

542,3

507,7

Izmantotā LIZ, ha

21,5

23,0

10,2

9,3

75,5

69,8

536,3

502,6

Aramzeme, ha

13,4

14,7

3,4

3,0

55,8

48,2

500,0

455,6

Sējumi, ha

12,5

14,0

3,1

2,8

52,0

45,4

471,8

436,0

Izmantotās pļavas, ha

5,9

7,0

4,7

5,1

17,5

20,2

30,6

42,0

Liellopu skaits2

11,2

14,3

4,2

4,3

34,4

32,5

228,2

215,4

Pastāvīgi nodarbināto skaits

2,2

2,1

2,0

1,9

3,0

2,7

11,8

9,8

Salīdzinot ar 2010. gadu, 2013. gadā Latvijā lauku saimniecību skaits, kas specializējās piena lopkopībā, pieauga par 26,6% (2013. gadā – 13,0 tūkst.), augkopībā un lopkopībā – par 9,7% (2013. gadā – 12,4 tūkst.), bet laukkopībā – par 7,0% (2013. gadā – 38,0 tūkst.).

Lauku saimniecību sadalījums pēc specializācijas veida 2013. gadā
(% no saimniecību kopskaita)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2013. gadā 43,9% saimniecību ražoja lauksaimniecības produkciju pārdošanai, kas ir par 0,4% vairāk nekā 2010. gadā. Visu saražoto produkciju pārdeva tikai 3,3% saimniecību (pieaugums par 1,1% pret 2010. gadu), bet 9,5% lauku saimniecību pārdeva līdz 25% no saražotās produkcijas (2010. gadā – 11,5%).

2013. gadā 80,4 tūkst. jeb 98,4% saimniecību piederēja vienai fiziskai personai, no tām 36,8 tūkst. jeb 45,7% saimniecību īpašnieces bija sievietes. 1,2 tūkst. jeb 1,5% lauku saimniecību bija kopīpašuma saimniecības.

Pieaudzis lauku saimniecību vadītāju izglītības līmenis. Ja 2010. gadā tikai 5,9% vadītāju bija augstākā lauksaimnieciskā izglītība, tad 2013. gadā tā bija 6,7% vadītāju. Vadītāju īpatsvars, kuriem ir tikai praktiska pieredze lauku darbos, ir samazinājies no 61,5% 2010. gadā līdz 58,4% 2013. gadā.

Detalizēti 2013. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma rezultāti būs pieejami CSP datubāzē 30.12.2014.

Paskaidrojumi:

Eiropas Savienībā (ES) lauku saimniecības iedala ekonomiskā lieluma grupās: mazās saimniecības – saimniecības ar standarta izlaidi (SI) līdz 14,9 tūkst. eiro, vidējā lieluma saimniecības – SI no 15,0 – 99,9 tūkst. eiro, lielās saimniecības – SI virs 100 tūkst. eiro.

Standarta izlaide ‑ standartizēts lielums, kurš raksturo saimniecības ekonomisko aktivitāti, t.i., viena lauksaimniecības kultūras hektāra vai lauksaimniecības dzīvnieku vienības iegūtās produkcijas vērtība, novērtēta attiecīgā reģiona cenās un izteikta eiro. Kopējā standarta izlaide raksturo saimniecības ekonomisko lielumu naudas izteiksmē. Saimniecību ekonomiskā lieluma noteikšanai CSP izmanto Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta noteikto standarta izlaidi lauksaimniecības kultūru hektāram un lauksaimniecības dzīvnieku vienībai.

Liellopu audzētāju saimniecībās.

Centrālā statistikas pārvalde

x

Paroles atgadināšana