NVO ziņas

LOSP: Biotopu kartēšanas rezultātā nedrīkst samazināties lauksaimniecības un mežsaimniecības izmantojamās produktīvās platības

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
25.04.2016

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) informē, ka pēdējos gados notiek strauja dažādu dabas aizsardzības teritoriju paplašināšana - lauksaimniecības un mežu zemēs, ir bažas, ka paredzamā biotopu kartēšana izsauks daudz jaunu aizsargājamu teritoriju veidošanu.

Tiek izstrādāti jauni Ministru kabineta (MK) noteikumu projekti dažādiem vides ierobežojumiem privāto personu un pašvaldību īpašumos. Tāpat koriģēti ar jauniem būtiskiem ražošanu ierobežojošiem elementiem arī jau esošie MK īpašie noteikumi jau esošajām aizsargājamajām teritorijām.

Tā kā šo pasākumu ieviešanu, bez vienošanās ar īpašnieku pieļauj pašreiz esošā likumdošana, kas atsevišķos punktos neatbilst LVS 105. Pantam [1] LOSP, pamatojoties uz vairāku lauksaimnieku un pašvaldību ierosinājumu, lai neradītu vēl lielākus zaudējumus, lūdz steidzamības kārtā veikt labojumus un papildinājumus sekojošos likumos un noteikumos:

  • “Likums par vides aizsardzību”;
  • Likums „ Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” ;
  • “Likums par zaudējumu kompensāciju”;
  • "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu"

LOSP dalīborganizācijas ir uzsākušas gatavot priekšlikumus, lai aizstāvētu zemes īpašnieku tiesības apsaimniekot savu īpašumu, bet nozīmīgākie uzstādījumi turpmākai dabas aizsardzības nosacījumu veidošanai un biotopu kartēšanai no lauksaimnieku puses būtu:

1) Veidot jaunas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas tikai tad, ja tiek nodrošināts finansējums ne tikai teritoriju administrēšanai un pārvaldīšanai, bet arī apsaimniekošanai un atbilstošām kompensāciju izmaksām lauksaimniecības un meža zemju īpašniekiem.

2) Lai nodrošinātu apdzīvotu lauku teritoriju, noteikt neitrālo zonu ap esošajām lauku viensētām un dzīvojamām mājām ne mazāk kā 200m rādiusā ap tām.

3) Par veicamajām darbībām lieguma noteikšanā un izvērtēšanā - īpašnieks būtu rakstiski jāinformē, parakstot individuālu vienošanos, lai varētu objektīvi izvērtēt katra zemes īpašnieka zaudējumus un skaidrotu uzstādījumus - neiegūto ienākumu apjomu, saimnieciskās darbības ierobežojumus un aizliegumus, kā arī kompensācijas saņemšanas iespējas un apmērus.

4) Biotopu kartēšanas rezultātā lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas audzēšanai un ieguvei pieejamās platības nedrīkst samazināties.

5) Veicot biotopu kartēšanu, jāvērtē arī biotopu kvalitāte.

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: “Labā ziņa ir tā, ka biotopu kartēšanas uzsākšana varēs sākties tikai rudenī, kā arī fakts, ka meliorētajās platībās biotopu meklēšana netiks veikta, par ko gandarīti ir gan lauksaimnieki, gan melioratori. LOSP pastāv uz to, ka biotopu pasludināšanā jābūt samērīgumam, starp liegumiem, lauksaimniecībā izmantojamām platībām un mežsaimniecību, līdz ar to uzstājam uz prasību, ka Latvijā dabas liegumu īpatsvars šajās kategorijās nedrīkst palielināties, pieļaujot tikai lieguma teritoriju “pārvietošanos” vai “aizstāšanu”.”

Piezīme: 1) Latvijas Valsts Satversmes 105. pants “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību”.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana