Citas ziņas sadaļā

Kādi maksājumi un aptuveni kādos apjomos ir paredzami?

• Kāda ir pieteikšanās aktivitāte un pirmā mēneša rezultāti LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” (kopā, t.sk. LAD reģionālajām pārvaldēm un lauksaimnieku kooperatīvo sabiedrību grupā)?

Vairāki jautājumi par projektiem

Vairāki jautājumi par akcīzes atmaksu

Vai ir noadministrēti visi agrovides maksājumi? Un kādi ir bijuši būtiskākie pārkāpumi?

Vai atbalsta izmaksu termiņi ir stingri reglamentēti? Vai ir aizliegumi sākt maksājumus ātrāk par kādu noteiktu termiņu?

Kādu platību pļavu un ganību 2009. gadā bija pieteikuši atbalsta maksājumu pretendenti, kuru īpašumā nav mājlopu, vai kuriem nebija atbilstošais lopu skaits (0,2 liellopu vienības uz hektāru pļavu un ganību)?

Publiski izskanējis, ka ES izteikusi iebildumus par Daļēji naturālo saimniecību pasākuma un apgūto resursu lietderību. Kāda ir LAD plānotā reakcija uz šiem komentāriem? Vai var tikt piemērotas arī kādas sankcijas par šī pasākuma realizāciju?

Ir saimniecības ar simtiem cūku, kas nav reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā, līdz ar to netiek ievērota neviena prasība, netiek maksāti nodokļi, un gaļa tiek tirgota „melnajā tirgū”, nezinot pat, kāda tai kvalitāte.

Vai PVD atbalstītu grozījumus likumdošanā, kas svītrotu prasību zemniekam obligāti sadarboties ar kautuvi, jo tirgū ir vetārsts, kas ievesto gaļu pārbauda? Turklāt pašreiz daudzos rajonos kautuves tiek likvidētas. Lopus varētu kaut saimniecībā, atbilstošās telpās, kas reģistrētas PVD kā mazjaudīgas kautuves ar atvieglotiem nosacījumiem. Cik pamatota ir šī prasība? Cik saslimšanas gadījumi bijuši pēdējos piecos gados?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Seši jautājumi par LAP pasākumu "Lauku saimniecību modernizācija"

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
16.02.2010

Kā beigusies LAP pasākuma “Lauku saimniecību modernizācija” septītā (2009. g. 7. dec.- 2010. g. 7. janv.) pieteikšanās kārta (cik daudz iesniegumu, t. sk. LAD reģionālajās pārvaldēs un lauksaimnieku kooperatīvo sabiedrību grupā atsevišķi)?

Informācija atrodama LAD mājaslapā. Finansējums pietrūka Zemgales un Lielrīgas pārvaldēs, tomēr ZM ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt visus projektus, kas atbilst nosacījumiem.

Vai LAD nodrošina pasākuma “Lauku saimniecību modernizācija” katra pretendenta pieteikto un atbalstīto projektu attaisnoto izdevumu summēto uzskaiti, sākot ar 2007.-2013. g. plānošanas perioda pirmo kārtu?

Jā - šo uzskaiti veic datorizēta sistēma.

Cik projektu pirmajās septiņās kārtās noraidīts tāpēc, ka pārsniegta vienam pretendentam maksimāli atļautā attaisnoto izdevumu summa (600 tūkst. EUR, 2 milj. EUR)?

Neviens. Projektiem, kuru izmaksas bija plānotas virs 1 400 000 LVL, tika samazināta attiecināmo izmaksu kopsumma, lai nepārsniegtu MK noteikumos noteikto summu. Kopumā ir 28 atbalsta saņēmēji, kuru attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 1 milj. LVL.

Vai LAD ir izstrādāti nosacījumi un norādījumi reģionālajām pārvaldēm negodīgu pretendentu atklāšanai (mākslīga saimniecību sadalīšana, īpašnieku maiņa, pieteikumi ar citiem uzvārdiem vai saimniecību nosaukumiem)?

LAD regulāri apmāca savus darbiniekus, tostarp arī par nosacījumu apiešanu.

Kāpēc LAD atbildīgie darbinieki atkārtoti iestājas pret LAP pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija” pieejamā publiskā finansējuma līdzekļu sadali LAD reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm (gan visam 2007.-2013. g. plānošanas periodam, gan izsludinot atsevišķas pieteikšanās kārtas)?

Viens no LAD pienākumiem ir iesaistīties normatīvo aktu izstrādes procesā un paust viedokli par tiem. Šajā jautājumā LAD pauda viedokli, ka pārmērīgi ilga līdzekļu rezervēšana mazāk aktīviem reģioniem var apdraudēt kopējo līdzekļu apguvi ELFLA fondā. Turklāt līdzšinējā pieredze pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija” nav attaisnojusi reģionu principu. Protams, galavārds šajā jautājumā ir ZM un sabiedrisko organizāciju ziņā

Decembrī MK noteikumos Nr. 783 (4.07.2009.) tika veikti vairāki grozījumi. Tagad, atbilstoši 16.1 punktam, pretendents drīkst uzsākt projekta īstenošanu, kad tas iesniegts Lauku atbalsta dienestā, uzņemoties pilnu finanšu risku. Vai šis nosacījums attiecas arī uz janvārī iesniegtajiem projektiem? Vai, atbilstoši šo noteikumu 41.1 punktam, avansu 20% apmērā varēs prasīt arī janvārī iesniegto projektu realizācijai?

Abos punktos minētie grozījumi stājās spēkā 2009. gada 29. decembrī – tātad ar šo datumu šos nosacījumus var piemērot visiem projektiem, neatkarīgi no to iesniegšanas laika.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana