Citas ziņas sadaļā

Kādi maksājumi un aptuveni kādos apjomos ir paredzami?

• Kāda ir pieteikšanās aktivitāte un pirmā mēneša rezultāti LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” (kopā, t.sk. LAD reģionālajām pārvaldēm un lauksaimnieku kooperatīvo sabiedrību grupā)?

Vairāki jautājumi par projektiem

Vairāki jautājumi par akcīzes atmaksu

Vai ir noadministrēti visi agrovides maksājumi? Un kādi ir bijuši būtiskākie pārkāpumi?

Vai atbalsta izmaksu termiņi ir stingri reglamentēti? Vai ir aizliegumi sākt maksājumus ātrāk par kādu noteiktu termiņu?

Kādu platību pļavu un ganību 2009. gadā bija pieteikuši atbalsta maksājumu pretendenti, kuru īpašumā nav mājlopu, vai kuriem nebija atbilstošais lopu skaits (0,2 liellopu vienības uz hektāru pļavu un ganību)?

Publiski izskanējis, ka ES izteikusi iebildumus par Daļēji naturālo saimniecību pasākuma un apgūto resursu lietderību. Kāda ir LAD plānotā reakcija uz šiem komentāriem? Vai var tikt piemērotas arī kādas sankcijas par šī pasākuma realizāciju?

Ir saimniecības ar simtiem cūku, kas nav reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā, līdz ar to netiek ievērota neviena prasība, netiek maksāti nodokļi, un gaļa tiek tirgota „melnajā tirgū”, nezinot pat, kāda tai kvalitāte.

Vai PVD atbalstītu grozījumus likumdošanā, kas svītrotu prasību zemniekam obligāti sadarboties ar kautuvi, jo tirgū ir vetārsts, kas ievesto gaļu pārbauda? Turklāt pašreiz daudzos rajonos kautuves tiek likvidētas. Lopus varētu kaut saimniecībā, atbilstošās telpās, kas reģistrētas PVD kā mazjaudīgas kautuves ar atvieglotiem nosacījumiem. Cik pamatota ir šī prasība? Cik saslimšanas gadījumi bijuši pēdējos piecos gados?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Cēsu rajona Zemnieku apvienības biedri, izskatot MK noteikumu projektu par nekustamā īpašuma nodokļa atmaksu (7. punkts), vērš uzmanību uz to, ka jau ilgstoši pašvaldību datubāzēs VZD dati nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem ievērojami atšķiras no LAD datubāzes par lauksaimniecībā izmantojamām zemes platībām. Nav skaidrs, kā LAD un VZD reāli izprot 5.1 punktu (ja nelielu platību LAD atzīst kā neatbilstošu LLVS) un punktu 5.2.? Vai uz paaugstināto nodokļa likmi pretendētu 51% neuzturētas LLVS no attiecīgās platības? Līdz šim pašvaldībās nodokļu administrētāji nav ņēmuši vērā LAD veiktos platību mērījumu rādītājus un apsaimniekotās zemes platības. Arī nekustamā īpašuma precīza uzmērīšana prasa ieguldījumus, kas šajā periodā nav ekonomiski pamatota. Vidzemes kalnainajos apvidos saimniecību platības nav lielas, tāpēc rodas bažas, ka tieši saimniekiem, kuri apstrādā LIZ , datu bāzu nesakritības dēļ var rasties grūtības platību precizēšanā.

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
18.02.2010

Paaugstinātā nodokļu likme (papildus 1,5%) attieksies uz zemes vienībām (kadastriem), kur LIZ ir virs 1 ha. Ja kadastrā neapsaimniekotā LIZ ir lielāka par 50% no kopējās LIZ platības, paaugstinātā nodokļa likme būs jāmaksā par visu LIZ platību kadastrā.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana