Citas ziņas sadaļā

Kādi maksājumi un aptuveni kādos apjomos ir paredzami?

• Kāda ir pieteikšanās aktivitāte un pirmā mēneša rezultāti LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” (kopā, t.sk. LAD reģionālajām pārvaldēm un lauksaimnieku kooperatīvo sabiedrību grupā)?

Vairāki jautājumi par projektiem

Vairāki jautājumi par akcīzes atmaksu

Vai ir noadministrēti visi agrovides maksājumi? Un kādi ir bijuši būtiskākie pārkāpumi?

Vai atbalsta izmaksu termiņi ir stingri reglamentēti? Vai ir aizliegumi sākt maksājumus ātrāk par kādu noteiktu termiņu?

Kādu platību pļavu un ganību 2009. gadā bija pieteikuši atbalsta maksājumu pretendenti, kuru īpašumā nav mājlopu, vai kuriem nebija atbilstošais lopu skaits (0,2 liellopu vienības uz hektāru pļavu un ganību)?

Publiski izskanējis, ka ES izteikusi iebildumus par Daļēji naturālo saimniecību pasākuma un apgūto resursu lietderību. Kāda ir LAD plānotā reakcija uz šiem komentāriem? Vai var tikt piemērotas arī kādas sankcijas par šī pasākuma realizāciju?

Ir saimniecības ar simtiem cūku, kas nav reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā, līdz ar to netiek ievērota neviena prasība, netiek maksāti nodokļi, un gaļa tiek tirgota „melnajā tirgū”, nezinot pat, kāda tai kvalitāte.

Vai PVD atbalstītu grozījumus likumdošanā, kas svītrotu prasību zemniekam obligāti sadarboties ar kautuvi, jo tirgū ir vetārsts, kas ievesto gaļu pārbauda? Turklāt pašreiz daudzos rajonos kautuves tiek likvidētas. Lopus varētu kaut saimniecībā, atbilstošās telpās, kas reģistrētas PVD kā mazjaudīgas kautuves ar atvieglotiem nosacījumiem. Cik pamatota ir šī prasība? Cik saslimšanas gadījumi bijuši pēdējos piecos gados?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Vairāki jautājumi par bloku kartēm

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
18.02.2010

· Līdz kuram datumam jāprecizē bloka kartes?

LAD lauku bloku kartes precizē līdz 1. martam. Līdz tam precizētie lauku bloki būs redzami jaunajās lauku bloku kartēs. Pēc 15. februāra iesniegtie iesniegumi tiks aktualizēti pēc karšu drukāšanas un tos ņems vērā, pieteikumus administrējot.

· Līdz kuram datumam drīkst rakstīt bloku apvienošanas pieteikumus nākamajam pieteikšanās termiņam, kādi dokumenti ir nepieciešami?

Bloku apvienošanas pieteikums jāiesniedz kā precizēšanas pieprasījums, aizpildot veidlapu (2010. gada platību maksājumu saņemšanas rokasgrāmata, pielikums „Pasūtījuma veidlapa lauku bloku kartes precizēšanai”), ja nepieciešams jāpievieno arī lauku bloku kartes kopija. Precizēšanas pieprasījumus drīkst iesniegt visu gadu. Lai izmaiņas varētu izdrukāt lauku bloku kartēs, tās jāiesniedz līdz 15. februārim.

· Dažiem laukiem ir kalnains reljefs, mērīja ar GPS, platība nesakrita – kā pareizi aprēķināt šāda lauka platību?

Gan veidojot lauku bloku kartes, gan nosakot platības, izmantojot GPS mērinstrumentus, vērā tiek ņemts augstuma modelis, un trīsdimensiju platība tiek projicēta plaknē. Tādējādi paugurainās vietas tiek ņemtas vērā, kā to prasa gan EK, gan valsts ģeodēziskā sistēma. Līdzīgi veidotas arī VZD kartes. Lai gan Latvijas teritorijā ir dažas paugurainas vietas, tās tomēr netiek uzskatītas par kalnu teritorijām, kur reljefa izmaiņas vērā ņemami ietekmētu platību, līdz ar to nekādi citi specifiski pasākumi netiek veikti.

· Pēc tīruma mērīšanas, precizējot platību kartēs, secināja, ka līdz 2004. gadam konkrētajā tīrumā ir atradušies ārpusbloka elementi (meldri un grīšļi lauksaimniecības zemē). 2004. gadā tīrumu meliorēja, un šie augi izzuda. Tomēr arī pašlaik šis zemes gabals pēc kartes tika ņemts ārā. Kādēļ?

Pievienošanās ES līguma 6. punktā „Lauksaimniecība” ir noteikts, ka vienotās platībmaksājuma shēmas ietvaros jaunās dalībvalsts lauksaimniecības zemes platība ir tā izmantotās lauksaimniecības zemes platības daļa, kas 2003. gada 30. jūnijā ir saglabāta labā lauksaimniecības stāvoklī, neatkarīgi no tā, vai šī platība minētajā dienā tiek vai netiek izmantota ražošanā. To koriģē saskaņā ar objektīviem kritērijiem, ko nosaka attiecīgā jaunā dalībvalsts un apstiprina Komisija. Tātad, ja 2004. gadā platība nav bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī, bet pēc tam ir sakopta, par to, vienalga, atbalstu maksāt nedrīkst.

· Tīruma vidū līdz 2005. gadam auga 6 ābeles, pašlaik ābeļu vairs nav, un arī šī daļa tiek apstrādāta. Tomēr, salīdzinot kartes, šī daļa ir ārpusbloka elements, lai gan zeme zem ābelēm tiek uzskatīta par lauksaimniecības zemi.

Jāiesniedz LAD iesniegums, lai precizētu bloka robežas un iekļautu iepriekš izslēgto platību.

· Saimniecība 2005. gadā ir izlīdzinājusi agrākās lauksaimniecības zemē sastumtās meliorācijas kaudzes, tomēr kartēs tās ir palikušas, un arī tagad tiek mērītas ārā kā ārpusbloka elements.

Neviena platība, kas 2003. gada 30. jūnijā nebija labā lauksaimniecības stāvoklī, mērījumā netiek iekļauta.

· Kā var izmainīt bloku karti attiecībā uz dabā neesošiem ceļiem?

Lauku bloku kartes tiek aktualizētas, izmantojot jaunākos ortofoto. Ja fotografēšanas brīdī ceļš ir redzams, lauku bloks var tikt sadalīts pa ceļu. Ja ceļš vairs dabā neeksistē, jāierosina precizēšanas pieprasījums. Arī šeit spēkā ir nosacījums, ka zemei bija jābūt labā lauksaimniecības stāvoklī 2003. gada 30. jūnijā.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana