Jautājiet! - Atbildēsim....

Vairāki jautājumi par iepirkumu procedūrām

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
19.02.2010

· Aktuāls ir jautājums par produkta pārdevēju (no Latvijas vai ārzemēm), jo valstij ir svarīgi nodokļi. Tas pats attiecas uz tennikas izcelsmes valsti. Kāda ir LAD nostāja? Vai tas tiek ņemts vērā?

Noteikumi neparedz ierobežot atbalsta saņēmējus, liekot izvēlēties kādas konkrētas valsts ražojumus. Katrā ziņā priekšrocības konkrētas valsts piegādātājam var tikt traktētas kā konkurences ierobežojums, kas ir ES normatīvo aktu pārkāpums.

Izcelsmes valstij nav nozīmes, bet pilnīgi visai par ES fondiem finansētajai tehnikai un iekārtām ir jāatbilst ES prasībām un jābūt sertificētai. Lai to ievērotu, MK noteikumu Nr. 783 19.1.3. apakšpunktā ir noteikts: ja iegādāta pārvietojamā tehnika un transportlīdzekļi, ko saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nepieciešams reģistrēt CSDD, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā vai Latvijas Jūras administrācijā, atbalsta pretendents iesniedz reģistrācijas apliecības kopiju. Tas nozīmē, ka pārdevējam būtu jāpārdod tāda pārvietojamā tehnika un transportlīdzekļi, ko iespējams reģistrēt iepriekšminētajās iestādēs (tas arī nozīmē, ka tie atbilst EK standartiem).

· Ja iepirkums iet caur IUB, lietderīga būtu iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas pieejamība jau publikācijas brīdī.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 65 13. punktu, finansējuma saņēmējs pirms līguma slēgšanas tiesību procedūras izziņošanas sagatavo iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju. Tiesa, ne visi iepirkuma veicēji ievieto pilnu tehnisko specifikāciju IUB mājaslapā. Bieži vien ar pilno tehnisko specifikāciju var iepazīties pie pretendenta. Šādu pieeju pieļauj MK noteikumi, līdz ar to LAD nav tiesīgs piemērot papildu nosacījumus.

· Par konkursa rīkošanu: šobrīd tiek pirkts lētākais no piedāvājumiem. Varbūt jāveic aptauja, lai izvairītos no tā, ka cena tiek mākslīgi paaugstināta. Tas arī ļautu pircējam izvēlēties nevis lētāko, bet viņa konkrētajām vajadzībām un apjomam atbilstošāko.

LAD projekta iesniegumus izvērtē saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. Šobrīd spēkā ir MK noteikumi Nr. 783, kuru 4.5. apakšpunktā noteikts: ja paredzamā līguma cena ir no 500-50 tūkst. latu un būvniecībai līdz 120 tūkst. latu, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanai viens no kritērijiem ir zemākā cena. Pārējo pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecībai piemēro MK noteikumus Nr. 65, kuru 31. punktā ir noteikts, ka finansējuma saņēmējs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu.

· Cik ilgā laikā ir iespējams saņemt apstiprinājumu 7. kārtas tehnikas modernizācijai?

Projektu iesniegumus vērtēs un lēmumus par to atbilstību nosacījumiem pieņems, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto termiņu - triju, bet ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas. Tie projekti, kas nav jāprecizē, tiek apstiprināti/noraidīti, negaidot pārējo projektu rezultātus.

· Šobrīd, lai iegādātos traktoru, zemnieka apstrādājamo platību pielīdzina hektāriem, bet pēc kādiem kritērijiem?

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1209 29.1.1. apakšpunktā noteiktajam: traktoru jauda saskaņā ar VTUA datubāzes datiem un vienotajam platību maksājumam pieteiktā platība 2009. gada 1. jūlijā, kas ir LAD datubāzē.

· Kāpēc LAD vēlas apstrīdēt traktora jaudu - mēs norādam 245 (maksimālā), bet reģistrējam ar 227 (nominālā).

LAD izmanto VTUA datubāzes informāciju.

· Kāpēc tiek apstrīdēts tehnikas statuss - „jauna”? Atbilstoši definīcijai, tehnika kļūst „lietota” ar pirmo reģistrācijas brīdi, nevis ar nostrādātajām motorstundām. „Demo” statusā tehnika nav reģistrēta, un ražotājs ļauj pārdevējam izmantot jauno tehniku, lai demonstrētu jaunos modeļus. Līdz ar to mašīnai saglabājas statuss: „jauna”. Ja klients ir informēts un saņēmis piedāvājumu „demo” tehnikas iegādei - tad kādas ir LAD tiesības apstrīdēt šo faktu un neatzīt šo tehniku kā „jaunu”?

MK noteikumu Nr. 1209 6.1. punkts noteic, ka atbalstāma ir jaunas tehnikas un iekārtu iegāde.

LAD rīcībā ir Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūras skaidrojums. Tajā teikts, ka 2003. gada 26. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (EK) Nr. 2003/37 (tā attiecas uz apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un ar to atceļ Direktīvu 74/150/EEK) 2. panta (q) apakšpunkts noteic, ka „nodošana ekspluatācijā” ir jebkura tāda transportlīdzekļa pirmā izmantošana Kopienā paredzētajam mērķim, pirms kuras ražotājam vai ražotāja norīkotajai trešajai personai nav jāveic montāža vai regulēšana. Dienu, kad to reģistrē vai laiž tirgū pirmoreiz, uzskata par ekspluatācijā nodošanas dienu.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana