Jautājiet! - Atbildēsim....

29.10.2010.Neapmierinoši tiek realizēti pieteiktie un LAD apstiprinātie “Lauku saimniecību modernizācija” projekti. No pirmajās septiņās kārtās apstiprinātajiem projektiem realizēti un apmaksāti tikai 48,7% no publiskā finansējuma. Vai LAD vadība ir izmantojusi visas iespējas, lai nepieļautu projektu nepamatotu pagarināšanu?

29.10.2010.Vai ir kāda informācija par to, cik ir daudz tādu gadījumu un kāds ir kopējais ha skaits, kad tiek lauzti nomas līgumi un zemes īpašnieki paši apstrādā/appļauj šo zemi?

29.10.2010.Kādā veidā un vai papildus tiek veiktas LAD fiziskās kontroles jaunajiem maksājumu saņēmējiem?

29.10.2010.Kādi ir galvenie pārkāpumi, kas šogad ir konstatēti veicot fiziskās kontroles?

27.10.2010.Kādi maksājumi un aptuveni kādos apjomos ir paredzami?

29.06.2010.• Kāda ir pieteikšanās aktivitāte un pirmā mēneša rezultāti LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” (kopā, t.sk. LAD reģionālajām pārvaldēm un lauksaimnieku kooperatīvo sabiedrību grupā)?

21.06.2010.Vairāki jautājumi par projektiem

24.05.2010.Vairāki jautājumi par akcīzes atmaksu

20.05.2010.Vai ir noadministrēti visi agrovides maksājumi? Un kādi ir bijuši būtiskākie pārkāpumi?

20.05.2010.Vai atbalsta izmaksu termiņi ir stingri reglamentēti? Vai ir aizliegumi sākt maksājumus ātrāk par kādu noteiktu termiņu?

20.05.2010.Kādu platību pļavu un ganību 2009. gadā bija pieteikuši atbalsta maksājumu pretendenti, kuru īpašumā nav mājlopu, vai kuriem nebija atbilstošais lopu skaits (0,2 liellopu vienības uz hektāru pļavu un ganību)?

29.03.2010.Publiski izskanējis, ka ES izteikusi iebildumus par Daļēji naturālo saimniecību pasākuma un apgūto resursu lietderību. Kāda ir LAD plānotā reakcija uz šiem komentāriem? Vai var tikt piemērotas arī kādas sankcijas par šī pasākuma realizāciju?

23.03.2010.Ir saimniecības ar simtiem cūku, kas nav reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā, līdz ar to netiek ievērota neviena prasība, netiek maksāti nodokļi, un gaļa tiek tirgota „melnajā tirgū”, nezinot pat, kāda tai kvalitāte.

22.03.2010.Vai PVD atbalstītu grozījumus likumdošanā, kas svītrotu prasību zemniekam obligāti sadarboties ar kautuvi, jo tirgū ir vetārsts, kas ievesto gaļu pārbauda? Turklāt pašreiz daudzos rajonos kautuves tiek likvidētas. Lopus varētu kaut saimniecībā, atbilstošās telpās, kas reģistrētas PVD kā mazjaudīgas kautuves ar atvieglotiem nosacījumiem. Cik pamatota ir šī prasība? Cik saslimšanas gadījumi bijuši pēdējos piecos gados?

19.03.2010.Vai ir atļauts realizēt lopbarību ar ĢMO sastāvdaļām vairāk nekā 0,9%, ja barība ražota, piemēram, 2009. gada maijā? Kādam jābūt šādas lopbarības (graudu maisījumi, lopbarības milti u. tml.) marķējumam mazumtirdzniecībā? Vai šajā jomā ir notikušas pārbaudes, kādi ir to rezultāti?

18.03.2010.Kā PVD kopā ar LAD pērn iesaistījās savstarpējās atbilstības (SA) pārbaudēs? Kādi rezultāti, tendences, pozitīvais un negatīvais?

17.03.2010.Vai 2010. gadā PVD plāno pārmaiņas sniegtajos pakalpojumos lauksaimniekiem, pārtikas apritē iesaistītajiem u. c. ?

17.03.2010.Kādas ir PVD darbības prioritātes 2010. gadā? Vai, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, gaidāmas ievērojamas atšķirības?

19.02.2010.Vairāki jautājumi par iepirkumu procedūrām

18.02.2010.Vairāki jautājumi par bloku kartēm

18.02.2010.Cēsu rajona Zemnieku apvienības biedri, izskatot MK noteikumu projektu par nekustamā īpašuma nodokļa atmaksu (7. punkts), vērš uzmanību uz to, ka jau ilgstoši pašvaldību datubāzēs VZD dati nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem ievērojami atšķiras no LAD datubāzes par lauksaimniecībā izmantojamām zemes platībām. Nav skaidrs, kā LAD un VZD reāli izprot 5.1 punktu (ja nelielu platību LAD atzīst kā neatbilstošu LLVS) un punktu 5.2.? Vai uz paaugstināto nodokļa likmi pretendētu 51% neuzturētas LLVS no attiecīgās platības? Līdz šim pašvaldībās nodokļu administrētāji nav ņēmuši vērā LAD veiktos platību mērījumu rādītājus un apsaimniekotās zemes platības. Arī nekustamā īpašuma precīza uzmērīšana prasa ieguldījumus, kas šajā periodā nav ekonomiski pamatota. Vidzemes kalnainajos apvidos saimniecību platības nav lielas, tāpēc rodas bažas, ka tieši saimniekiem, kuri apstrādā LIZ , datu bāzu nesakritības dēļ var rasties grūtības platību precizēšanā.

18.02.2010.Par “Agrovides” pasākumu “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ). Ja par 2004.-2005. g. pieteiktajām platībām uzņemtās saistības ir beigušās, vai 2010. gadā un turpmāk BDUZ platības jāpiesaka no jauna un par tām jāuzņemas jaunas saistības? Ja ar zemes īpašnieku, kura platībās ietilpst arī BDZU, beidzas nomas līgums, vai līdzšinējais zemes izmantotājs (nomnieks) var pieteikt tikai viņa apsaimniekošanā palikušo platību? (piem., 14,8 ha – 2,5 ha=12,3 ha)?

16.02.2010.Seši jautājumi par LAP pasākumu "Lauku saimniecību modernizācija"

15.02.2010.Kad sāksies projektu pieņemšana pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” un „Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas”?

15.02.2010.Kad plānots uzsākt projektu pieņemšanu pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”? Kādas izmaiņas pasākuma nosacījumiem paredzētas MK noteikumos?

15.02.2010.Lauksaimnieki atzīst, ka programmas “Atbalsts jaunu uzņēmumu radīšanai” nosacījumu teksts ir ļoti sarežģīts un grūti uztverams. Vai ir iespējams informāciju uzrakstīt vieglāk saprotamu?

15.02.2010.Vai projektu pieteikumus nevar iesniegt jebkurā LAD filiālē, jo dažu filiāļu darbībā ir problēmas?

15.02.2010.Vai LAD kopīgi ar ZM ir izstrādāti konkrēti kritēriji biogāzes ražošanas projektu atbalstīšanai (pretendenta iepriekšējās ekonomiskās darbības vēsture, iespējas ražotni nodrošināt ar izejvielām u. c.)? Patreizējā ažiotāža, pretendentiem cerot uz lielu peļņu, var veicināt nelietderīgus līdzekļu ieguldījumus.

15.02.2010.Par LEADER projektiem. Atbilstoši prasībām, pēc projekta atbalstīšanas 10 darba dienu laikā LAD jāiesniedz Zemesgrāmatā (ZG) reģistrēts telpu nomas līgums. Kā tas izdarāms, ja vispirms Valsts kasē jāatver konts (agrāko rajona nodaļu likvidēja un kontu slēdza, tagad jābrauc uz Rīgu). Arī notārs neveic nekādas darbības, kamēr nav saņemta nauda (tā atkal paiet vismaz 2 dienas), bet ZG - arī kāda nedēļa. Tātad 10 dienās to izdarīt nav iespējams, turklāt biedrības darbojas sabiedriskā kārtā, un nevar katru otro dienu braukāt šurp vai turp.

12.02.2010.Vairāki jautājumi par atbalsta maksājumiem

1 | 2 | 3
x

Paroles atgadināšana