Statistikas pamatdati

Lauku saimniecību vidējais lielums pieaug, skaits samazinās

Ilze Januška, Centrālā statistikas pārvalde
29.04.2014

Turpinot pieaugt lauku saimniecību vidējam lielumam, ekonomiski aktīvo lauku saimniecību skaits Latvijā ir samazinājies par 3,3 tūkstošiem no 83,4 tūkst. 2010.gadā līdz 80,1 tūkst. 2013.gadā jeb par 4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma provizoriskie rezultāti.

2013.gadā lauku saimniecību vidējais lielums bija 36,9 ha jeb par 2,4 ha vairāk nekā 2010.gadā. Izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība vidēji vienā saimniecībā bija 21,8 ha jeb par 0,3 ha vairāk nekā 2010.gadā. Palielinājās arī aramzeme un kopējā sējumu platība vidēji vienā saimniecībā.

Lauku saimniecību vidējais lielums, ha

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits vidēji vienā lauku saimniecībā turpina pieaugt. 2013.gada 1.jūlijā vidēji vienā dzīvnieku audzētāju saimniecībā bija 14 liellopi, no tiem 7 slaucamās govis, kā arī 29 cūkas, 25 aitas un 6 kazas. Salīdzinoši 2010.gadā vienā saimniecībā audzēja 11 liellopus, no tiem 6 slaucamās govis, un 21 cūku, 22 aitas un 6 kazas.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits vidēji vienā dzīvnieku audzētāju saimniecībā 2013.gada 1.jūlijā

2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojumā tika iekļautas lauku saimniecības, kurām lauksaimniecībā izmantojamā zeme bija virs 1 ha vai standarta izlaide1 [1]  lielāka par 70 eiro neatkarīgi no platības. Kopumā tika apsekotas 30 tūkst. lauku saimniecību.

Lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu vākšanai CSP lietoja šādas metodes: respondents pats varēja aizpildīt aptaujas veidlapu internetā, klātienes intervijas saimniecībās, ko veica Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) intervētāji, kā arī telefonintervijas, ko veica CSP intervētāji. Turklāt daļu informācijas CSP ieguva no administratīvajām datubāzēm: Lauksaimniecības datu centra Mājdzīvnieku reģistra un Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmas, Lauku atbalsta dienesta Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas.

Apsekoto lauku saimniecību skaits pēc datu vākšanas metodēm, %

Salīdzinot ar 2010.gada lauksaimniecības skaitīšanā izmantotajām datu vākšanas metodēm, 2013.gada lauku saimniecību apsekojumā ir pieaudzis to respondentu skaits, kuri paši aizpildīja anketas internetā. Datus elektroniski iesniedza 1,3 tūkst. lauku saimniecību jeb 4,3% respondentu.2010.gadā internetā aizpildīto anketu īpatsvars bija tikai 0,7%.

2013.gada lauku saimniecību apsekojuma atbildētības līmenis bija 97% no izlasē iekļautajām lauku saimniecībām, bet no 3% respondentu informācija netika iegūta.

Detalizēti provizoriskie 2013.gada lauku saimniecību apsekojuma dati tiks publicēti 22.oktobrī, bet galīgie rezultāti – šā gada 17.decembrī.

Centrālā statistikas pārvalde

x

Paroles atgadināšana