Pašvaldībās

Visplašākā latvāņa izplatība - Barkavas, Vaives un Pilskalnes pagastos

Ilze Vabole, AgroPols
12.03.2010

Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – VAAD) veicis invazīvā auga – Sosnovska latvāņa (turpmāk – latvāņa) – izplatības monitoringu. Tajā uzmērīti 10 230 ha ar latvāni invadēto teritoriju (līdz 29.01.2010. uzmērītie dati), dati iekļauti Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē (turpmāk – datu bāze).

Latvijā invadēti 98 Latvijas pilsētas un novadi, visvairāk ar latvāni invadēti Madonas, Cēsu, Dagdas, Siguldas, Neretas un Viļānu novadi. Visplašāk latvānis izplatījies Barkavas, Vaives un Pilskalnes pagastos.

Datu bāzē reģistrēti 75 saņemtie iesniegumi no zemes valdītājiem par ar latvāni invadētajām teritorijām, kas ietver informāciju par 371 ar latvāni invadētu lauku (kadastru). Tajā ietverta arī saņemtā informācija no dažādām institūcijām, pašvaldībām, kam izplatības noteikšanai un sadarbības veicināšanai tika izsūtītas 552 vēstules. Sniegtie kartogrāfiskie dati pārveidoti tā, ka tie ir savienojami ar dienesta sistēmu, tā pilnveidota, sadarbojoties ar Valsts zemes dienestu, papildināta ar datiem no Gaujas nacionālā parka un AS „Latvijas valsts meži”.

No datu bāzes ikvienam VAAD mājaslapā elektroniski pieejami kartogrāfiski dati un cita informācija par invadētajām teritorijām. Tajā iespējams arī informēt par ar latvāni invadētajām teritorijām , kā arī atrast uzmērītās teritorijas pēc dažādiem kritērijiem. Tiesiskajiem valdītājiem informējot jāaizpilda iesniegums un parakstīts jānosūta vai jānogādā tuvākajā VAAD reģionālajā nodaļā (elektroniski var sūtīt, ja ir elektroniskais paraksts). Pārējiem (ne zemes valdītājiem) ir iespēja sniegt informāciju par invadētajām teritorijām arī elektroniski.

Koordinētai izplatības ierobežošanai detalizētāku informāciju VAAD elektroniski sniedz pašvaldībām, ar kurām noslēgta vienošanās.

No 2008. līdz 2009. gadam VAAD uzraudzījis latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus, veicot pārbaudes 206 invadētajās teritorijās. No uzraudzītajām teritorijām 11 gadījumos ierosinātas administratīvo pārkāpumu lietas. Pārējos gadījumos veikta latvāņu izplatības ierobežošana.

2009. gadā veiktas pārbaudes 16 lauku/kadastra numuru vienībās. Veikto pārbaužu rezultātā 2 gadījumos tika ierosinātas administratīvo pārkāpumu lietas, kurās izteikts brīdinājums.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana