Jautājiet! - Atbildēsim....

22.12.2009.Cūku ciltsdarba organizācijas audzētājiem ir izmaksājušas ciltsdarba maksājumus, taču LAD ciltsdarba organizācijām sedzis tikai 49% no nepieciešamās summas. Vai LAD samaksās arī atlikušo daļu?

22.12.2009.Vairāki jautājumi par bioloģiskajām saimniecībām

21.12.2009.Lūdzam informēt par Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākuma „Ūdens vides pasākumi” ieviešanas gaitu, laika grafiku un provizoriskiem rezultātiem. Vai iespējams, ka pirmie maksājumi apstiprinātiem pretendentiem tiks veikti šogad?

21.12.2009.Vairāki jautājumi par tiešmaksājumiem

18.12.2009.Vairāki jautājumi par pasākumu "Lauku saimniecību modernizācija"

18.12.2009.Kādi kritēriji ir “mazajiem”, kam nevajag veikt iepirkuma procedūru, un kā to visu noformēt? Kādi ir noteiktie datumi - aptaujai, derīgumam, iesūtīšanai? Lauksaimnieki bieži nespēj atzīmēt pareizos datumus, un vienmēr tos nepieciešams labot.

18.12.2009.Iepirkuma procedūra LEADER pasākumiem - konkrēti datortehnikai. Kādai jābūt šai procedūrai - iepirkumam vai cenu aptaujai? Kādi ir nosacījumi?

17.12.2009.Vairāki jautājumi par kontroli

13.11.2009.Uz viena zara gan veterinārārsts, gan zemnieks

12.11.2009.Kad plānots atvērt nepārtraukto pieteikšanos pasākumiem "Lauku saimniecību modernizācija", "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" un "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana"? Vai drīzumā plānots atvērt pieteikšanos 3. ass pasākumiem "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" un "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"?

12.11.2009.Ir pieteikums enerģētisko kultūraugu platībām, taču iegūta zemāka raža kā noslēgtajās līgumsaistībās. Kādas ir sankcijas, ja saistības netiek izpildītas?

12.11.2009.Kā veicas ar VTUA un LAD sadarbību, lai VTUA kontrolieriem būtu pieeja LAD datubāzei, un vieglāk varētu secināt, kurš ir lauksaimniecības produkcijas ražotājs un kuram pienākas pārvadājumu atvieglojumi?

12.11.2009.Ja tiek veiktas izmaiņas noteikumos, kas var pavājināt, vai pastiprināt Labas saimniekošanas prakses nosacījumus (meliorācijas sistēmas, aizsargjoslas gar ūdenstecēm - piemēram, pašreizējo 10 m vietā 5 m), kā tas ietekmētu “Agrovides” saistības?

09.11.2009.Kāda situācija LAD nākošā gada budžetā? Kā LAD plāno darbu un kādas izmaiņas gaidāmas?

05.11.2009.Lūdzu izskaidrojiet MK noteikumu Nr. 983 8.2. punktu. Kādi ienākumi tiks ņemti vērā un kādi ne? Piemēram, darba algas? Bet ja īpašniekam ir vēl kādi uzņēmumi? Ko pieskaitīs atbalsta pretendenta ieņēmumiem un ko ņems vērā, nosakot šos 50%. Kādi dokumenti būs jāiesniedz LAD, lai uzrādītu ienākumus?

02.11.2009.Lūdzam informēt par Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta „Ūdens vides pasākumi” ieviešanas gaitu, laika grafiku un provizoriskiem rezultātiem (apstiprināto iesniegumu skaits)

02.11.2009.Vai PVD var risināt jautājumu par dzīvnieku pārvietošanu no vienas novietnes uz citu vienas saimniecības robežās, neziņojot to LDC?

02.11.2009.Vai obligāti jāsaglabā katra lopbarības maisa marķējums par produkta sastāvu?

29.10.2009.Vai PVD nevar palīdzēt sagādāt bezmaksas vakcīnas (vismaz vienu no divām), lai likvidētu vai ierobežotu pasterelozi?

28.10.2009.Ja valstij nav naudas, lai segtu GSE izmeklējumus, un tas paliek kautuvju ziņā, saprotams, ka šos izmeklējumus apmaksās zemnieks. Vai, ņemot vērā mūsu ekonomisko situāciju, un to, ka Latvijā pozitīvu GSE nav bijis, šos izmeklējumus veseliem kautiem dzīvniekiem varētu neveikt? ZM solīja rast 30% valsts atbalstu šo analīžu veikšanai. Vai PVD ir zināms, kā risinās šis jautājums?

27.10.2009.Kādi konkrēti uzskaites žurnāli tagad tiek prasīti z/s? Kādēļ jāpilda arī bioprodukta uzskaites žurnāls? Vai nepietiek ar mākslīgās apsēklošanas žurnālu, kas bioprodukta izsekojamībai ir svarīgāks un informāciju saturošāks?

21.10.2009.Divi jautājumi par daļēji naturālajām saimniecībām

19.10.2009.Par lopbarības žurnālu. Kādēļ ienākošās pavadzīmes par lopbarības iegādi jāpārraksta atsevišķā žurnālā? Šīs pavadzīmes parasti ir sakārtotas mapē un atrodas saimniecībā uz vietas.

14.10.2009.Kādas ir PVD funkcijas pēc apvienošanās ar Ciltsdarba inspekciju? Kādus jautājumus lauksaimniecības produkcijas ražotājam uzdos un kādus dokumentus prasīs PVD inspektori uz vietas - uzņēmumā?

11.10.2009.Kādi MK noteikumi vai likumi jāgroza, lai Latvijā tiktu atļauta mājražoto produktu tirdzniecība mazumtirdzniecībā?

09.10.2009.Cik bieži tiek ņemti paraugi un veiktas importa ābolu (īpaši lēto) analīzes, lai noteiktu, vai tie atbilst ES prasībām un nav kaitīgi cilvēku veselībai?

08.10.2009.Daži jautājumi par piena kvalitāti un tās kontroli

1 | 2
x

Paroles atgadināšana