Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1507 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.491 "Veterinārās prasības govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju un olšūnu un ērzeļu, āžu un teķu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""

MK, Noteikumi,  Nr. 1507
22.12.2009

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.491 "Veterinārās prasības govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju un olšūnu un ērzeļu, āžu un teķu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm"".

Noteikumu projekta mērķis ir:
1) precizēt termina „oficiālais veterinārārsts” skaidrojumu atbilstoši Veterinārmedicīnas likumā noteiktajam;
2) noteikt, ka nepieciešamos izmeklējumus veic valsts zinātniskais institūts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” vai laboratorija, kura ir akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kuras akreditāciju SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” ir publicējusi paziņojumu savā mājas lapā internetā vai kura ir akreditēta kādā citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā;
3) noteikt ērzeļu, āžu un teķu spermas sagatavošanas centru un govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju transplantācijas uzņēmumu reģistrēšanas un atzīšanas kārtību;
4) ieviest Padomes Direktīvas 2008/73/EK prasību, nosakot, ka dienests ar 2010.gada 1.janvāri savā mājas lapā internetā ievieto un regulāri atjaunina atzīto govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju transplantācijas uzņēmumu un ērzeļu, āžu un teķu spermas sagatavošanas centru sarakstu;
5) noteikt, ka dienests izsniedz atzīšanas apliecību atzītiem ērzeļu, āžu un teķu spermas sagatavošanas centriem un govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju transplantācijas uzņēmumiem, ja saimnieciskās darbības veicējs to pieprasa.
Padomes Direktīvā 2008/73/EK noteiktās prasības stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana