Jautājiet! - Atbildēsim....

11.02.2010.Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu LPKS

23.12.2009.Kad plānots uzsākt projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanā un attīstībā”?

23.12.2009.LAP pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”. Jaunajā novadā apvienojušās vairākas pašvaldības. Daļa pašvaldību jau izmantojušas iespēju un pieteikušas projektus šajā pasākumā, daļa ne vai arī pieteikušās ne uz visu noteikto maksimāli attiecināmo izmaksu summu. Vai jaunais novads var apvienot novadā iekļāvušos pašvaldību nepieteiktās attiecināmās izmaksas un iesniegt vienu projektu par visu apvienoto attiecināmo izmaksu summu vienai - novadam svarīgai - aktivitātei un realizēt to?

23.12.2009.Par pasākumu „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”

22.12.2009.Cūku ciltsdarba organizācijas audzētājiem ir izmaksājušas ciltsdarba maksājumus, taču LAD ciltsdarba organizācijām sedzis tikai 49% no nepieciešamās summas. Vai LAD samaksās arī atlikušo daļu?

22.12.2009.Vairāki jautājumi par bioloģiskajām saimniecībām

21.12.2009.Lūdzam informēt par Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākuma „Ūdens vides pasākumi” ieviešanas gaitu, laika grafiku un provizoriskiem rezultātiem. Vai iespējams, ka pirmie maksājumi apstiprinātiem pretendentiem tiks veikti šogad?

21.12.2009.Vairāki jautājumi par tiešmaksājumiem

18.12.2009.Vairāki jautājumi par pasākumu "Lauku saimniecību modernizācija"

18.12.2009.Kādi kritēriji ir “mazajiem”, kam nevajag veikt iepirkuma procedūru, un kā to visu noformēt? Kādi ir noteiktie datumi - aptaujai, derīgumam, iesūtīšanai? Lauksaimnieki bieži nespēj atzīmēt pareizos datumus, un vienmēr tos nepieciešams labot.

18.12.2009.Iepirkuma procedūra LEADER pasākumiem - konkrēti datortehnikai. Kādai jābūt šai procedūrai - iepirkumam vai cenu aptaujai? Kādi ir nosacījumi?

17.12.2009.Vairāki jautājumi par kontroli

12.11.2009.Kad plānots atvērt nepārtraukto pieteikšanos pasākumiem "Lauku saimniecību modernizācija", "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" un "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana"? Vai drīzumā plānots atvērt pieteikšanos 3. ass pasākumiem "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" un "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"?

12.11.2009.Ir pieteikums enerģētisko kultūraugu platībām, taču iegūta zemāka raža kā noslēgtajās līgumsaistībās. Kādas ir sankcijas, ja saistības netiek izpildītas?

12.11.2009.Kā veicas ar VTUA un LAD sadarbību, lai VTUA kontrolieriem būtu pieeja LAD datubāzei, un vieglāk varētu secināt, kurš ir lauksaimniecības produkcijas ražotājs un kuram pienākas pārvadājumu atvieglojumi?

12.11.2009.Ja tiek veiktas izmaiņas noteikumos, kas var pavājināt, vai pastiprināt Labas saimniekošanas prakses nosacījumus (meliorācijas sistēmas, aizsargjoslas gar ūdenstecēm - piemēram, pašreizējo 10 m vietā 5 m), kā tas ietekmētu “Agrovides” saistības?

09.11.2009.Šobrīd ES aktīvi runā par intervences mehānismu pārskatīšanu. Vai, tuvojoties graudu intervencei no 1. novembra, gaidāmas kādas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem?

09.11.2009.Kāda ir “Erozijas ierobežošanas” uzņemto saistību tendence? Cik daudz pretendentu izvēlējušies pārtraukt savas saistības, nespējot izpildīt pasākuma nosacījumus?

09.11.2009.Kāda situācija LAD nākošā gada budžetā? Kā LAD plāno darbu un kādas izmaiņas gaidāmas?

06.11.2009.Vai pasākuma „Atbalsts lauku saimniecību modernizācijai” ietvaros tiek atbalstīta iekārtu iegāde kartupeļu mizošanai un iepakošanai vakuumā?

06.11.2009.Kad sāksies projektu pieņemšanu pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”? Kādas izmaiņas tiek plānotas pasākuma nosacījumos?

06.11.2009.Ja ministrija izlems Vienotā maksājuma ietvaros izvēlēties 28. panta piemērošanu, vai LAD varēs pārliecināties par pretendentu ienākumiem no lauksaimniecības? Varbūt LAD redz citus variantus, kā piemērot 28. pantu?

06.11.2009.Kādi administrēšanas pasākumi šobrīd LAD tiek veikti, izmaksājot “Natura 2000” atbalstu mežiem?

06.11.2009.Daudzi lauksaimnieki sezonas vidū (jūlijā, augustā, septembrī) saņēma LAD paziņojumus, ka pieteikumos minētā lauku bloku platība, precizējot, ir mainīta, tādējādi notikusi platību pārdeklarācija. Taču pieteikumus/iesniegumus rakstīja atbilstoši aprīlī un maijā saņemto lauku bloku kartēm. “Agrovides” saistības uzņēmušām saimniecībās tas nebija veiksmīgs pasākums. Vai lauku darbu sezonas vidū noteikti bija jāaktualizē bloku platības? Kā jautājumu plānots turpmāk risināt veiksmīgāk?

05.11.2009.Kā šogad tiek prognozēta atbalsta izmaksas gaita lauksaimniekiem?

05.11.2009.Lūdzu izskaidrojiet MK noteikumu Nr. 983 8.2. punktu. Kādi ienākumi tiks ņemti vērā un kādi ne? Piemēram, darba algas? Bet ja īpašniekam ir vēl kādi uzņēmumi? Ko pieskaitīs atbalsta pretendenta ieņēmumiem un ko ņems vērā, nosakot šos 50%. Kādi dokumenti būs jāiesniedz LAD, lai uzrādītu ienākumus?

02.11.2009.Lūdzam informēt par Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta „Ūdens vides pasākumi” ieviešanas gaitu, laika grafiku un provizoriskiem rezultātiem (apstiprināto iesniegumu skaits)

02.11.2009.Vai PVD var risināt jautājumu par dzīvnieku pārvietošanu no vienas novietnes uz citu vienas saimniecības robežās, neziņojot to LDC?

02.11.2009.Vai obligāti jāsaglabā katra lopbarības maisa marķējums par produkta sastāvu?

30.10.2009.Kā rīkoties, ja rodas šaubas par piena paraugu atbilstību īstenībai un analīžu rezultātiem?

1 | 2 | 3
x

Paroles atgadināšana