Citi biznesi

Dabas aizsardzības pārvalde īsteno projektu par degradētu kūdrāju ilgtspējīgu izmantošanu

Kaspars Pabērzs, Dabas aizsardzības pārvalde
31.05.2016

Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar partneriem uzsākusi Eiropas Savienības LIFE programmas projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" (turpmāk tekstā - LIFE REstore) īstenošanu, un 2016.gada 26.maijā Siguldā pirmajā Uzraudzības grupas sanāksmē kūdras izstrādes un purvu apsaimniekošanas jomas organizāciju pārstāvji tika iepazīstināti ar tā mērķiem, uzdevumiem un plānotajām aktivitātēm.

Projekta LIFE REstore galvenais mērķis ir izstrādāt lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu atbildīgai degradēto kūdrāju teritoriju apsaimniekošanai un ilgtspējīgai izmantošanai Latvijā. Turpmāko gadu laikā paredzēts veikt degradēto kūdrāju inventarizāciju un izveidot datu bāzi, aprobēt degradēto kūdrāju siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju uzskaites metodoloģiju, kas balstīta uz lauku pētījumiem un ir saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) starpvalstu ekspertu grupas klimata pārmaiņu (IPCC) pamatnostādnēm par SEG emisiju uzskaiti, izstrādāt un demonstrācijas teritorijās pārbaudīt degradēto kūdrāju teritoriju atkārtotas izmantošanas optimizācijas modeli, tādējādi atbalstot nozaru politikas veidotājus ar stratēģisku pamatu degradēto kūdrāju ilgtspējīgas izmantošanas pieeju īstenošanai un ieviešanai nacionālajos plānošanas dokumentos.

Sandra Bērziņa, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore: "Dabas aizsardzības pārvaldes misija ir rūpēties par dabas daudzveidības saglabāšanu. Ar šo projektu vēršam uzmanību degradētajiem kūdrājiem jeb kūdras laukiem. Izstrādājot šo teritoriju pārvaldības pamatprincipus, projekta izaicinājums ir rast balansu starp bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas, ekonomiskās izaugsmes un SEG emisiju samazinājuma virzieniem, tādēļ arī šajā projektā Pārvalde izmantos ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma pieeju. Tā kā sekmīgi projekta rezultāti, radīto produktu uzturēšana un pilnvērtīga izmantošana turpmākajā darbā lielā mērā atkarīga no vairāku nozaru koordinētas rīcības un iesaistīto institūciju sadarbības, tādēļ jau projekta īstenošanā – projekta Uzraudzības grupā – esam aicinājuši piedalīties gan nozaru ministriju, gan iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju, gan nozares asociācijas pārstāvjus".

Projekta LIFE REstore Uzraudzības grupu veido deleģētie pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra", Latvijas vides aizsardzības fonda, Valsts vides dienesta, Latvijas Kūdras ražotāju asociācijas, AS "Latvijas Valsts meži", SIA "Rīgas meži" un Dabas aizsardzības pārvaldes. Uzraudzības grupas uzdevums būs uzraudzīt projekta ieviešanas gaitu, konsultēt projekta vadības grupu stratēģiskos jautājumos un izskatīt projekta īstenotāju sniegto informāciju par projekta ieviešanas gaitu, progresu un rezultātiem.

Eiropas Savienības LIFE programmas projektu "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību "Baltijas krasti", Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" un Latvijas Kūdras ražotāju asociāciju. Projekta kopējais budžets ir 1 828 318 EUR, no kuriem 1 096 990 EUR ir Eiropas Savienības LIFE programmas finansējums, 554 288 EUR ir Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, un 177 040 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekts tiek īstenots Latvijā no 2015.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam.

Dabas aizsardzības pārvalde

x

Paroles atgadināšana